La domënia ai 25 d’aurì à la Union Generela di Ladins organisé, deboriada cun les seziuns de valada, l’incuntada di cors de mituns dla Ladinia „Ciantede cun nos“. Endöt 7 cors à podü jì in chësc ann a Cortina a ciantè dan da n publich che è rové adalerch da dötes les 5 valades ladines. Le “Cor di mituns da Lungiarü cun süa dirighënta Irene Clara, à rapresentè dër bun nosta valada. Por fà ri pici y gragn à auturs dla “Filodrammatica” da Cortina portè dant deboriada cun n valgügn mituns n pice teater por alzè fora i problems de comprenjiun danter mituns, geniturs y neni. La manifestaziun è garatada dër bun y l’apuntamënt por la proscima ediziun è te dui agn tla Val Badia.

25 d’aurì 2004